Etiketter

fredag 3 februari 2012

Konsten att skriva laborationsrapport


Följande rubriker skall finnas med i en laborationsrapport. 
1) En försättssida med namn, klass och datum. Inkludera gärna någon relevant bild.
2) Laborationens syfte.
3) Vilket material användes. Presentera det du användt gärna i listform. Kemikalier presenteras med kemisk beteckning.
4) Utförande. Beskriv så utförligt att laborationen kan återupprepas. Använd gärna bilder.
5) Hypotes. Vad är din kvalificerade gissning. Motivera vad som ligger bakom din teori.
6) Resultat. Presentera det du kommit fram till. Använd tabeller och diagram i syfte av att få det överskådligt.
7) Slutsats. Kommentera dit resultat och sök efter mönster. Stämde din hypotes? Finns eventuella felkällor som minskar trovärdigheten i ditt resultat? Försök koppla ihop med andra företeelser.